โปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบเว็บไซต์ License Subscription: Netsparkers what-is-netsparker-and-where-to-buy-in-thailand

what-is-netsparker-and-where-to-buy-in-thailand
โปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบช่องโหว่บนเว็บไซต์
License Subscription: Netsparkers

Netsparkers is the program that designed for accessing the website to close the vulnerability that
suspected to attack from the outside website under OWASP Top10 Standard or the announcement
from CVE. This allow the programmer to pay attention and to close all the suspected hole from the
attacker by designing the procedure and standardization to serve the security on the network of the
end users effectively.

Netsparkers is the scanner tools for web application in the form of  False-Positive-Free in order to
discover and find the outstanding false includes either SQL Injection or XSS and try to find the way
to close that gaps as well as making a report by specifying all the details clearly and understandable.

To know more about Netsparkers, Packetlove Team is very appreciated in providing
the advice and additional information regarding to the usage of this system and installation
of the system. Also, we are the authorize dealer in this service if needed by your organization.

Please do not to hesitate and please contact us as per following detail:

Mobile : K.Ploy (+66) 098-264-3378 ,K.Golf (+66) 086-415-0926 , K.Ya (+66) 080-085-2025 (08.30 น – 21.00 น)
Tel: 02-5199816 , Fax:02-1906136
E-mail : golfreeze@packetlove.com
Support team : support@packetlove.com
Facebook : Facebook Packetlove.com

Line ID: Golfreeze
Line ID: Winnie3135
Line ID: Yakumi56
LINE Official ID: @packetlove.com

Packetlove.com
Last update : 2 Sep 2019

https://www.techtalkthai.com/8-vulnerability-exploitation-tools/

Project Description

Client: netsparker-license
Skills:
URL: