Email header บ่งบอกและมีความสำคัญอย่างไร ทำความเข้าใจ

ปกติเวลามีปัญหาเรื่องการรับส่ง อีเมล ถ้าเรามีความเข้าใจในส่วนของ Email header จะทำให้เรามีความกระจ่างในการ รับ […]