Free Training 1 Day : How to handle with ransomware and malware in your organisation

ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ รู้เท่าทันการทำงานของ Ransomware + Malware และวิธีการป้องกัน Free Training 1 Day : How to handle with ransomware and malware in your organisation คอร์สการกุศล จากทาง By Packetlove.com @ 10:00AM-04:00PM [28Nov2018] หัวข้อหลักสูตร : ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์  รู้เท่าทันการทำงานของ Trojan , Ransomware , Malware และวิธีการป้องกัน Free-training-cyber-security-how-to-deal-with-ransomware-malware-by-packetlovedotcom คำแนะนำหลักสูตร : เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ที่มีการใช้งานอีเมล รวมถึงใช้งานผ่านเว็บไซต์ และต้องการเรียนรู้วิธีการป้องกันเมื่อเจอภัยคุกคามประเภทนี้ อธิบายหลักสูตร : เมื่อเกิดปัญหาอีเมลติดไวรัส เว็บไซต์ติดสคิปไวรัส , สคิปโหลดบิทคอย เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ รายละเอียดของหัวข้อ 1. […]