การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Screen Shot 2559-03-11 at 12.41.18 PM
วิธีการจดจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการทำ E-commerce Registration ID

ทำไมต้องจดทะเบียนพาณิยช์อิเล็กทรอนิกส์

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก สาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดความน่า
เชื่อถือของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ เพราะไม่สามารถรู้หรือทราบได้ว่าผู้ประกอบการเป็นใคร อยู่ที่ไหน
กรณีมีปัญหาหรือข้อพิพาทต่างๆ ไม่สามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้

ดังนั้น จะเห็นว่า ความเชื่อถือและเชื่อมั่นดังกล่าว ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การที่จะช่วยกระตุ้นให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความแพร่หลายในประเทศไทย เกิดการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
จะต้องมีการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ
ในการตัดสินใจทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้กำหนดให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย
ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ว่า
ผู้ประกอบการมี ตัวตนจริงหรือไม่ เป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำธุรกรรมอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการจดทะเบียน

สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง โดยกรมฯ จะจัดทำเลขทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered)
จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการ (ส่งทางe-Mail ในรูปแบบ Source Code) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงไว้บน Web Site หรือ Home Page
เพื่อแสดงว่าได้ จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) เห็นเครื่องหมาย Registered แล้ว
จะเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อ click ที่เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะเชื่อมโยงมายังฐานข้อมูลกรมฯ
และแสดงข้อมูลทางทะเบียนของผู้ประกอบการ เพื่อให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้

กรมฯ จะนำรายชื่อเว็บไซต์ที่ขึ้นทะเบียน มาจัดทำเป็นฐานข้อมูล แยกตามประเภทธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th/edirectory
นำไปเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนแล้ว สามารถยื่นขอใช้เครื่อง หมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark) จากกรมฯได้
ซึ่งเครื่องหมาย Trustmark นี้จะมีความ น่าเชื่อถือสูงกว่าเครื่องหมาย Registered กล่าวคือ จะออกให้แก่เว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติตามที่กรมฯ
กำหนด เท่านั้น เพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ (www.trustmarkthai.com)

การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การเข้าร่วมการอบรมสัมมนา การได้รับคำแนะนำ และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกอบพาณิชยกิจในเชิงพาณิชย์อันเป็นอาชีพปกติ ดังนี้

1.ซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ บุคคลที่มีเว็บไซต์เพื่อทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
2.บริการอินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider)
3.ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) เช่น https://www.packetlove.com
4.บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace) เช่น www.ThaiDBmarket.com


เอกสารประกอบการจดทะเบียน

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เสียค่าใช้จ่าย 50 บาทตลอดชีพ
ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและเตรียมเอกสารหลักฐานได้ดังราย ละเอียดตามนี้

1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) และรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ) กรอกให้เรียบร้อย 1 เว็บ ต่อหนึ่ง ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัว
– กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– กรณีนิติบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน หรือของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ไม่ต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)
3. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
4.หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นบริษัทในนามนิติบุคคล)
5.รูปภาพหน้าแรกของเว็บไซต์
6.สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
( ในกรณีถ้าเจ้าบ้าน กับ ประธานบริษัทเป็นคนๆละคน หรือเช่าพื้นที่ของเจ้าบ้าน )
7.ชื่อเว็บไซต์ที่จดโดเมน และมีข้อมูลภายในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว เช่น http://www.packetlove.com เป็นต้น                                       เลขที่ทะเบียนพาณิชย์เป็น 0105558157088

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับบริษัทที่จดจัดตั้งภายในพื้นที่ กทม. ซึ่งที่อยู่ของบริษัทอยู่ที่ตำแหน่งในเขตพื้นที่ใด ให้ไปจดในเขตพื้นที่นั้นๆ
เช่น บริษัทตั้งในเขตพื้นที่ สายไหม ก็ต้องไปจดจัดตั้งที่ สำนักงานเขตสายไหม ฝ่ายปกครอง

ในการกรอกข้อมูลในใบแนบ ถ้ามีติดปัญหาหรือไม่เข้าใจว่าต้องกรอกยังไงลองสอบถามสำนักงานเขตในพื้นที่ของท่าน ติดต่อเข้าไปที่ฝ่ายปกครองนะครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
download

(เพื่อความชัดเจนในการเดินทางไปจดทะเบียนพาณิชย์ กรุณาโทรสอบถามก่อน เพราะข้อมูลเบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ)

https://www.facebook.com/notes/502167103131706/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับผม
http://www.dbd.go.th/download/ecommerce_file/pdf/e-commerce_manual_570428.pdf

หลังจากจดทะเบียนพาณิชย์เสร็จแล้ว ค่อยทำการขอให้ทาง กรมพัฒนาฯ ทำการตรวจสอบอนุญาตให้ใช้ DBD Registered ได้ครับผ่านทางเว็บ
https://www.trustmarkthai.com/
หลังจากที่สมัคร จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-commerce Registration ID ถ้าผ่านจะได้ source code
ผ่านอีเมลตอบกลับมาครับ นำ code ที่ได้ไปแปะในเวบครับผม

ตัวอย่างเช่นหลังจากได้การอนุมัติจะสามารถติด logo DBD Registered ได้เช่นของเว็บ http://www.Packetlove.com จะเป็นตามนี้ครับแล้วจะได้

Add A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *