Critical Infrastructures (CI) และ Critical Information Infrastructures (CII) คืออะไร สำคัญอย่างไร มีผลอะไรกับเรา

Critical Infrastructures (CI) และ Critical Information Infrastructures (CII) คืออะไร สำคัญอย่างไร มีผลอะไรกับเรา

Critical Infrastructures (CI) คืออะไร
คือ“โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ” (Critical Infrastructure)
ซึ่งบรรดาหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานหนึ่งส่วนงานใดของหน่วยงานหรือองค์กร
ซึ่งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน หรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงาน หรือองค์กรนั้น
มีผลเกี่ยวเนื่องสำคัญต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย ของประเทศ หรือต่อสาธารณชน

Critical Information Infrastructure (CII) คืออะไร
คือ โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่หน่วยงานซึ่งเป็น
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ใช้ในการดำเนินงานและให้บริการ หากระบบถูกรบกวนจะทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานหรือให้บริการได้

สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ในต่างประเทศ

สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ในประเทศไทย 

ความจำเป็นในการประเมินวิธีการประเมินผลกระทบ Minimize Risk เพื่อ take action 

การจัดกลุ่มโครงสร้างพื้นที่สำคัญทางสารสนเทศของประเทศไทย

มาตรฐานและมาตรการที่พึงนำไปใช้เป็นกรอบในการทำงานเพื่อลดความเสี่ยง

ขอบคุณข้อมูลจากทาง ETDA และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Add A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *