นโยบายสำคัญของบริษัทแพ็คเกตเลิฟ ไอที เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด + ธรรมะในองค์กร-นโยบายสำคัญของบริษัท

นโยบายสำคัญของบริษัทแพ็คเกตเลิฟ ไอทีเซอร์วิสแอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 1. พนักงานสามารถเที่ยวได้มากกว่า 10 วันต่อเดือน 2. ทำงานที่ไหนก็ได้ ที่มีอินเตอร์เนต ไม่จำเป็นต้องนั่งออฟฟิศ 3. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา และรักษาคำพูดเมื่อรับปากลูกค้า 4. ประชุมเมื่อจำเป็น ไม่ต้องมีการประชุมทุกอาทิตย์ 5. ทำความดีแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนแก่สังคม 6. เรียนรู้การฝึกจิตภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน 4 การที่เราจะรักษาคนที่เก่งๆให้อยู่กับบริษัทเราได้นานๆ คือการไม่ทำให้คนในบริษัทรู้สึกว่าโดนปกครอง แต่ควรมีกฏระเบียบที่ที่ทำให้อยู่ร่วมกันได้ แบบพึ่งพากัน มีความคิดที่ต่างกันได้ แต่ไม่แตกแยก ให้เวลาเขาได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง และครอบครัวหรือคนที่เขารัก สอนให้เขารู้จักการฝึกสติ และได้ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพราะสิ่งเหล่านี้ผมลองมาแล้ว มันจะทำให้เราตระหนักในสิ่งที่เรียก หิริ โอตัปปะ เมื่อเขาจะทำอะไรที่ผิดต่อตัวเองและบริษัท มันจะมีความละอาย และเกรงกลัวบาป ซึ่งถ้าคนในบริษัทปฏิบัติไปจน เมื่อรู้สึกเหมือนกัน มันจะลดความขัดแย้งไปโดยปริยาย เมื่อที่ใดมีคนศีลเสมอกันอยู่ร่วมกันได้ จะเป็นแรงดึงดูดอำนาจแห่งความดี หรือคนดีๆ เข้ามาเรื่อยๆ เพื่อถ่ายทอดสิ่งดีๆ กลับคืนไปให้ตัวเองและสังคมและจะเป็นดังคำที่ว่า “เมื่อที่ใดมีธรรม ที่นั่นย่อมอยู่กันเป็น (สันติ) สุข ”

finding-the-way ค้นหาตัวเอง
finding-the-way ค้นหาตัวเอง

finding-the-way ค้นหาตัวเอง

ค้นหาหนทางที่ใช่ กับชีวิต แล้วตั้งใจทำมันให้เต็มที่ อย่างมีสติ และ สัมปชัญญะ การที่ได้เข้าไปศึกษาธรรม ข้อวัตร ต่างๆ ขณะที่บวชนั้น ผมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบ สมมติสงฆ์ ที่เดินตามรอยของพระพุทธองค์ ที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมวินัย ข้อวัตรปฏิบัติ การภาวนาเจริญสติ สิ่งเหล่านี้เป็นเส้นทางที่เดินไปสู่ความสงบ สะอาด สว่าง ถึงแม้วันนี้ ผ่านมาแล้ว 5 ปีแล้ว [ ตั้งแต่ กรกฏาคม 2553 ] ก็ยังคงถือปฏิบัติภาวนามาโดยตลอด เพราะระหว่างทางที่ได้ปฏิบัตินั้น ก็ได้พบว่าสิ่งที่พระพุทธองค์สอนนั้น สามารถปฏิบัติได้จริง สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทุกข์ สมุทัย นิโรธ และทางแห่งมรรค ตามคำสอนแห่งหลักอริยสัจ4 เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ไหน มันก็ดับลงที่ตรงนั้น การมองลงตามหลักพระไตรลักษณ์นั้น ลดละความคิดเห็นว่าตัวตนนี้ เป็นของของเรา เป็นกายของเรา เป็นจิตของเรา เมื่อลดละได้ตามลำดับฉันใด ความสุขก็จะบังเกิดขึ้นฉันนั้น การได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษ จะทำให้ชีวิตที่เกิดมามีความหมายมากขึ้น มีความชัดเจนในเส้นทางที่จะเดินไปต่อมากขึ้น ถึงแม้เทคโนโลยีจะพามวลมนุษย์ในโลก ก้าวล้ำเพียงใด แต่ถ้าไม่รู้จักการเรียนรู้ทุกข์ ผู้คนจึงได้รับความทุกข์ […]