Critical Infrastructures (CI) และ Critical Information Infrastructures (CII) คืออะไร สำคัญอย่างไร มีผลอะไรกับเรา

Critical Infrastructures (CI) และ Critical Information Infrastructures (CII) คืออะไร สำคัญอย่างไร มีผลอะไรกับเรา
what-is-critical-infrastructures-ci-and-cii

Critical Infrastructures (CI) คืออะไร
คือ“โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ” (Critical Infrastructure)
ซึ่งบรรดาหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานหนึ่งส่วนงานใดของหน่วยงานหรือองค์กร
ซึ่งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน หรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงาน หรือองค์กรนั้น
มีผลเกี่ยวเนื่องสำคัญต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย ของประเทศ หรือต่อสาธารณชน

Critical Information Infrastructure (CII) คืออะไร
คือ โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่หน่วยงานซึ่งเป็น
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ใช้ในการดำเนินงานและให้บริการ หากระบบถูกรบกวนจะทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานหรือให้บริการได้

สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ในต่างประเทศ

สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ในประเทศไทย 

ความจำเป็นในการประเมินวิธีการประเมินผลกระทบ Minimize Risk เพื่อ take action 

การจัดกลุ่มโครงสร้างพื้นที่สำคัญทางสารสนเทศของประเทศไทย

มาตรฐานและมาตรการที่พึงนำไปใช้เป็นกรอบในการทำงานเพื่อลดความเสี่ยง

ขอบคุณข้อมูลจากทาง ETDA และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Add A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *